top of page

לקט מכל ההקדמות שכתב בעל הסולם לספריו

 

ההקדמות לבעל הסולם רחוקות מלהיחשב הקדמה לספר זה או אחר. הן מפעל אדיר מימדים בפני עצמו, אם לא בהיקפו - ודאי באיכותו. בכמה הקדמות לא ארוכות במיוחד תמצת בעל הסולם והקיף את עיקרי החכמה, החל מסדר השתלשלות המדרגות כפי שהיא מובאת בחכמת הקבלה, וכלה בביאור רחב לעבודת האדם ומטרתו בעולמו. בעל הסולם אינו משאיר אבן על אבן בבירורים יסודיים, כגון, מהי מהותנו? מהי מטרת האדם בעולמו? אם אכן רצון הבורא להיטיב, מדוע אין אנו רואים זאת? לשם מה נבראו היסורים? ובהמשך – ההבדל בין ישראל לעמים, והיחס ביניהם. החידוש שבתורת הבעל שם טוב, הדרך להגיע לפנימיות ועוד ועוד. שאלות שבספרים קדמונים דרשו ההרי דפים ונהרות דיו, לובנו כאן בשפה קצרה ומשכנעת ובבהירות שטרם נראה כמותה בעולם.

ספר ההקדמות

60.00 ₪מחיר
  • מתוך הספר

    ועתה בנים שמעו לי, כן החכמה בחוץ תרונה, והנה עתה מרחובות קוראה אליכם - מי לה' אלי. לא דבר ריק אני מכם, כי אני חייכם ואורך ימיכם. כי לא נבראתם לחזור אחר מעשה דגן ותפוחי אדמה אתם וחמוריכם באבוס אחד. וכמו שלא יהיה מטרת החמור לשמש את כל חמורי עולם בני גילו, כן לא יהיה מטרת האדם לשמש את כל גופות הבריות בני גילו של גופו הבהמי. אבל מטרת החמור לשמש האדם הנעלה הימנו כדי להועילו, ומטרת האדם לשמש להשי"ת ולהשלים כונתו. כמו שאמר בן זומא: כל אלו לא נבראו אלא לשמשני, ואני לשמש את קוני. ואומר: כל פעל ה' למענהו. כי השי"ת חושק ומתאווה אל השלמתנו.

    (הקדמה לעץ חיים אות ו')

bottom of page