top of page
Image by Eran Menashri

אודות זוהר הסולם

הרב מרדכי קלאר זכה לקבל מאת אדמו"ר הרב"ש זצ"ל את הזכות להדפיס למכור ולהפיץ את ספרי אביו אדמו"ר בעל הסולם זצ"ל. הרב קלאר נטל על עצמו את המשימה במסירות אין קץ, הלך וכיתת רגליו מעיר לעיר ומבית לבית, כשהוא נושא בידיו עשרות ספרים.
כיום ממשיכה ישיבת אור יהודה בדרכו, להפיץ ולהנגיש את כל ספרי אדמו"ר בעל הסולם באמצעים חדשים כמו האתר שלפניכם.

פעילויות הארגון

הדפסת ספרי בעל הסולם והפצתם בישראל

אנו מדפיסים ספרים רבים מספרי בעל הסולם, תוך דגש על שמירת המקוריות מחד, והנגשת התוכן מאידך. בחנות תוכלו להתרשם ממגוון הספרים שבהוצאתנו.

הפצת הסוד של ההשפעה לזולת

אנו עושים פעילות רבה להכיר לציבור את הכח שברעיון ההשפעה לזולת. זאת באמצעות הפצת מאמרים ועריכת סדנאות בנושא בסיועה של עמותת "אור פנימי".

ספר 'מתן תורה' לכל בית כנסת בארץ

שמנו לעצמנו מטרה להביא את הספר מתן תורה לכל בית כנסת וספריה בארץ, זאת כדי להכיר לעם ישראל את יסודות דרכו של בעל הסולם. אנו מחלקים את הספר חינם לכל מקום ציבורי בו הוא יכול להביא תועלת.

bottom of page