top of page
ברכת שלום שמעתי.png

תודה על רצונך לתרום
להדפסת הספר ברכת שלום - שמעתי

 

 בתרומת 3600 ש"ח

בתרומת 1200 ש"ח

ניתן להנציח את יקיריך, או להקדיש את התרומה לרפואה, לברכה ולהצלחה

הזדמנות עכשיו, לפני הדפסת המהדורה החדשה של הספר.

הנך יכול להיות רגוע שהתרומה שלך תהיה בידיים טובות, העמותה מתנהלת ביושר ובשקיפות גמורה, והיא מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. התרומה מאובטחת ברמה הגבוהה ביותר שיש.

ובעיקר אנו מאמינים בזכות הגדולה שיש לך-לנו להיות שותפים בהדפסת ספר חשוב כל כך בפנימיות התורה ועבודת ה', לטובת עם ישראל והעולם כולו.

חדש! ניתן להזמין את הספר עכשיו, ולהיות ראשונים לקבלו - מיד כשהספר יודפס

bottom of page