top of page

עיקרי משנתו של בעל הסולם ומאמרים ביסודות הדת והקבלה

 

ספר זה יצא לאור מתוך חוברות שהודפסו בחיי בעל הסולם, ובהם הוא פורש את עיקרי משנתו בלשון בהירה ומוכיחה בשפה מודרנית - מדעית. הספר מתייחס לבעיות החברתיות שמעיקות עלינו גם בימנו אנו הגם שעברו כשמונים שנה מאז כתיבתו. לא זו בלבד אלא שככל שעוברות השנים כל הוא הולך ונעשה יותר ויותר רלוונטי ומעשי.

מתן תורה

60.00 ₪מחיר
  • מבנה הספר

    עיקרו בנוי משלשה מאמרים: מאמר "מתן תורה", בו הוא מוכיח כי דבר ה"השפעה לזולת" הוא עיקר כל התורה כולה ומטרתה. בהמשכו מאמר "הערבות" בו מבואר כי כל ישראל ערבים זה לזה לענין זה. מאמר "מהות הדת ומטרתה" בו הוא דן בשאלת ההשגחה ובסדר ההתפתחות העובר על האדם, אם בדרך תורה אם בדרך יסורים. ומאמר "השלום", והוא "מחקר מדעי על בסיס נסיוני בדבר החיוב של עבודת ה' יתברך". בסוף הספר נדפס גם "מאמר לסיום הזהר" והוא מאמר מופלא שאמרו בעל הסולם בסעודת הסיום שנערכה במירון לסיום הדפסת הזהר.

bottom of page