top of page

מחשבת הבריאה הנהגתה ודרכי השגתה

בספר זה לוקטו מאות מאמרים מכתבי רבינו העוסקים בביאור מפורט של מחשבת הבריאה לפרטיה. ביאור מפורט של ענין השגחה פרטית והחזרת דין לחסד, כלומר, בירור שכל המצבים השונים שבבריאה, גם אלו הנראים כביכול כרע, המה פרטים בדרך להשגת השלימות של רצונו להיטיב לנבראיו.
כמו"כ יש קובץ נרחב של מאמרים על בירור ענין הדביקות והשגת השי"ת וכן דרכי הנבואה.
בראש הספר הובא כמאמר מבוא מאמר ה"הסתכלות פנימית" מחלק א' של תלמוד עשר הספירות המברר באריכות ובשפה ברורה את מחשבת הבריאה. בספר שלפנינו הובא מאמר זה בתוספות מרובות ממהדורות ראשונות שכתב רבינו למאמר זה, הן בספר "פנים מאירות ומסבירות" והן בספר "פי חכם".

מאמרי הסולם - חלק ג

75.00 ₪מחיר
    bottom of page