top of page

ספר מאמרי הסולם חלק ב – "דרכי עבודה וחסידות"

250 מאמרים בנושאים שונים בעבודת ה': המאמרים הם מתוך רשימות בכתב ידו של בעל הסולם, ובהם אוצר בלום של הדרכות וביאורים. רוב הגדול של המאמרים היו גנוזים בכתב יד יותר ממאה שנים וכעת רואים אור עולם לראשונה.

המאמרים מראים פן לא מוכר לציבור של דרך העבודה של בעל הסולם- תורה שבעל פה שהיה ידוע רק בין תלמידיו- שילוב של דרך האריז"ל ועבודת הבעל שם טוב. לוקטו בעריכה מפוארת בתוספת מפתחות מראי מקומות והערות.

מאמרי הסולם - חלק ב

75.00 ₪מחיר
    bottom of page