top of page

פרשנות על פרשיות התורה בדרך הפנימיות, לפי שיטתו של בעל הסולם

 

הפירוש נלקט מתוך כתבי יד מקוריים של אדמו"ר הרב"ש זצ"ל, בעל "ברכת שלום".
בדרך ייחודית הוא מפרש את כל התורה כולה בגוף אחד, כהוראת דרכי עבודה פנימית לאדם. הדרך אשר קיבל פה אל פה מאביו רבי יהודה ליב הלוי אשלג זצ"ל, בעל "הסולם".

 

לפי דרכה של חכמה הקבלה, כל הספירות והעולמות כלולים זה מזה, כך שבכל פרט אפשר למצוא את הכל, עם זאת, התכונות הייחודיות למדרגה הפרטית נשמרות ומייחדות אותו.
על דרך זו מבאר הספר כי האדם הוא "עולם קטן" וכולל בתוכו שבעים אומות, צדיקים, רשעים וכל המתואר בתורה כולה. קו מנח זה עובר כחוט השני לאורך כל התורה כולה, כך שמסתבר שהיא באה לתאר הבחנות פנימיות בנפש האדם. הספר מתאר ומבאר מאבקים, עליות ומורדות, נסיונות ורגעי הארה וגדלות, המבוארים בסיפורי המקרא מצוות התורה – הכל בנפש האדם עצמו.
הספר מעניק לך מבט גבוה יותר וגם פנימי יותר על התורה ומדרשי חז"ל, והוא ערוך בשפה בהירה ותמציתית. לאחר שתקרא בו, שוב לא תוכל להבין איך אפשר ללמוד אחרת.

 

לעיון בספר - לחץ כאן

ברכת שלום על התורה

70.00 ₪מחיר
    bottom of page