top of page
Image by Eran Menashri

מדור ספרי עבודת ה'

הכוונה על מדור עבודת ה'

תורה זו מיועדת יותר למי שרוצה לעשות צעד אחד קדימה, ולהיכנס פנימה – אל היכל המלך. עבודת ה' בראייתו של בעל הסולם מתחלקת לשניים: עבודת המוח ועבודת הלב. עבודת המוח עיקרה מתבטא בדבר האמונה. אמונת האדם בבורא, גם כשבשלב הראשון הדבר סותר סתירה מוחלטת את דעתו. עבודת הלב לעומת זאת עיקרה – הכשרת הרצון. הפיכת הלב מרצון לקבל לתועלת עצמו, לרצון להשפיע לזולת. עבודת ה' מכשירה את האדם לעשות דברים "לשמה". היינו, שלא לשם תקוות שכר כזה הוא אחר, אלא מתוך אהבת העצם.

עבודת ה' כפי שביארה בעל הסולם, דבר ייחודי יש בה: מאחר והיא מבוססת על חכמת הקבלה, נוצרה משנה סדורה של עבודת ה'. לא עוד מושגים כלליים כמו 'תפילה' 'דביקות' 'אמונה', מבלי להבין בעצם מה תוכנם המדויק של המושגים הללו, מתי ועד כמה נוהג כל אחד מהם. בעל הסולם ביסס את דבר עבודתו על חכמת הקבלה, כך שגם בלי ללמוד מילה בחכמה זו, עדיין ניתן להשתמש בדרך עבודת האדם שמבוססת על עיקרי החכמה. מדובר ביתרון מכריע. החכמה מבוססת כולה על הגדרות מדויקות ולאדם ישנה אמת מידה לדעת היכן הוא עומד ולהיכן הוא חותר להגיע.

הספרים העיקריים בתורת עבודת ה'

הספר המקיף ויסודי ביותר הוא הספר "אותיות דליבא". ספר זה נרשם על ידי הרב ברוך הורביץ זצ"ל, מתוך שיחות שאמר בנו של בעל הסולם הרב ברוך שלום (הרב"ש) אשלג, מי שכיהן כאדמו"ר אחריו. הספר מסודר לפי נושאים והוא ערוך בלשון בהירה וקולחת. עם זאת, ככלל, הספרים בנושא עבודת ה' מתאימים יותר למי שיש לו רקע מסוים בלימוד תורת הנגלה.

ספרים נוספים הם: "ברכת שלום – שמעתי", מאמרים שרשם אדמו"ר הרב"ש אשלג מפיו של אביו, בעל הסולם. ספר "ברכת שלום על התורה", מאמרים מסודרים לפי פרשיות השבוע. ולבסוף: סדרת "הסולם למועד", בא נאספו כל החומרים לפי סדר חגי ישראל.

הכוונה
bottom of page