top of page
Image by Eran Menashri

מדור ספרי מחשבה ומהות הדת

הכוונה על מדור מאמרי השקפה ויסודות הדת

מהי מהות האדם? מה תפקידו בחייו עלי אדמות? מהי המשמעות של עם ישראל ביחס לאומות העולם? האם ישנה מטרה מגדרת לחיים, והאם היא שווה אצל כולם או שמא היא ייחודית לכל אדם? הדת, האם לטובת האדם היא באה, או לטובת הבורא, ואם כן – כיצד?

חכמת הקבלה מכונה גם 'פנימיות התורה'. משמע – הדת פנימיות יש לה, תוך המעטפת החיצונית של התורה והמצוות. גם החיים בכללם, פנימיות יש להם תוך המעטפת החיצונית. מהו אותו הרובד הפנימי, הנסתר – שהוא הכוח המניע את הכל? בפתרון חידה זו עוסקים מאמריו של בעל הסולם.

חיינו מלאים סתירות. מצד אחד רואים בהנהגה האלקית סדר מופלא של חוקים וכוחות מתואמים, יופי שאין לתארו במילים. מצד שני כל כך הרבה בלבול, צער, יסורים ורוע אנו מוצאים בו, עד שקשה להאמין שיד מכוונת פועלת כל זאת. מה תכלית היסורים בעולמנו?

בכל אלו השאלות עוסקת תורת ההשקפה של בעל הסולם. בעל הסולם גילה נוסחה פשוטה, אפשר לומר – מדהימה בפשטותה. "נשמת היהדות" הוא כינה אותה. הבנתה מאירה את החיים כמו אור עצום שמבליח מתוך החשכה ומאיר את כל הפינות הרחוקות. הרווח – רווח של חיים הוא. האדם ההולך בדרך סלולה ומתקדם בחייו למען המטרה, חווה חיים מלאים, שמחים, והוא נמצא בזה מיטיב לעצמו ולעולם כולו.

הספרים העיקריים בנושא השקפה ויסודות הדת

בראש ובראשונה הספר מתן תורה. ספר קצר וקל, בו פורש בעת הסולם את משנתו בלשון בהירה ותמציתית. הספר נכתב במקורו הן לדתיים והן לאלו שאינם דתיים, הוא אינו דורש שום ידע קודם מלבד דבר אחד: רצון עז להבין מהי תכלית חיינו, ומה עלינו לעשות לשם כך.

ספרים נוספים הם סדרת הספרים מאמרי הסולם, שהם טיוטות וכתבי יד שכתב בעל הסולם ולא ערכם לדפוס. יש בהם מאמרים מופלאים, מהסיבה הפשוטה: כל מה שיצא מתחת ידו של בעל הסולם, כל כך יפה הוא עד שאי אפשר לתארו אלא כדבר פלא. בספרים אלו תובנות עמוקות על חיי האדם, על חינוך, על החברה ועל בנין העם והאומה.

הכוונה
bottom of page